Об учреждении - Ряснянская СШ
Размер шрифта
A- A+
Межбуквенное растояние
Цвет сайта
A A A A
Изоображения
Дополнительно

Об учреждении

Мэта: павышэнне якасці адукацыі ў адпаведнасці з адукацыйнымі запытамі асобы, грамадства, дзяржавы.

Задачы:

1. Забеспячэнне ўмоў для далейшага ўдасканалення і павышэння якасці і выніковасці адукацыйнага працэсу праз:

 • арганізацыю адукацыйнага працэсу на аснове і ў спалучэнні сістэмна-дзейнаснага, культуралагічнага, асобасна арыентаванага і кампетэнтнаснага падыходаў;
 • выкарыстанне разнастайных формаў і спосабаў актывізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці на навучальных і факультатыўных занятках, у тым ліку тэхналогіі візуалізацыі вучэбнай інфармацыі;
 • выкарыстанне выхаваўчага патэнцыялу зместу вучэбных і факультатыўных заняткаў;
 • актывізацыю работы педагагічнага калектыву па выяўленні, псіхолага-педагагічнаму суправаджэнню адораных і высокаматываваных навучэнцаў;
 • далейшае ўдасканаленне сістэмы дапрофільнай падрыхтоўкі і профільнага навучання.

2. Удасканаленне выхаваўчай прасторы школы, якое спрыяе фарміраванню грамадзянскасці, патрыятызму і нацыянальнай самасвядомасці навучэнцаў, выхаванню сталай, сацыяльна адаптаванай і здаровай асобы праз:

 • павышэнне эфектыўнасці грамадзянскага-патрыятычнага, духоўна-маральнага выхавання на аснове дзяржаўнай ідэалогіі, далучэння да гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь;
 • садзейнічанне рэалізацыі дзіцячых сацыяльна значымых ініцыятыў, дзейнасці дзіцячых і маладзежных арганізацый ГА “БРСМ”, ГА “БРПА”;
 • прафілактыку супрацьпраўных паводзін і залежнасцяў навучэнцаў, выхаванне культуры здаровага ладу жыцця і бяспечнай жыццядзейнасці;
 • пашырэнне сфер міжведамаснага ўзаемадзеяння ў арганізацыі выхаваўчай і ідэалагічнай работы з навучэнцамі і сям'ёй.

3. Павышэнне якасці метадычнай работы з педагагічнымі кадрамі праз:

 • удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў па выкарыстанні тэхналогіі візуалізацыі вучэбнай інфармацыі ў сучасным адукацыйным працэсе;
 • асваенне настаўнікамі спосабаў арганізацыі навучання з шырокім выкарыстаннем сучасных сродкаў камунікацыі, адукацыйных Інтэрнэт-рэсурсаў;
 • метадычнае суправаджэнне росту прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў і іх паспяховай атэстацыі.

  

Цель: повышение качества образования в соответствии с образовательными запросами личности, общества, государства.

Задачи:

1. Обеспечивать условия для дальнейшего совершенствования и повышения качества и результативности образовательного процесса через:

 • организацию образовательного процесса на основе и в сочетании системно-деятельностного, культурологического, личностно ориентированного и компетентностного подходов;
 • использование разнообразных форм и способов активизации учебно-познавательной деятельности на учебных и факультативных занятиях;
 • обеспечение качественной подготовки одаренных и высокомотивированных учащихся для участия в олимпиадах, исследовательской деятельности;
 • создание благоприятных условий при переходе к новым формам итоговой аттестации учащихся.

2. совершенствовать единое воспитательное пространство школы, главными ценностями которого являются личность ребенка, его здоровье, безопасность, самоопределение в обществе, формирование гражданина, патриота через:

 • привитие основополагающих ценностей, отражающих сущность белорусской государственности;
 • активизацию деятельности, направленную на привитие навыков ЗОЖ и профилактику вредных привычек и зависимостей;
 • активизацию работы по защите прав и законных интересов учащихся, раннему выявлению семей с низким воспитательным потенциалом .

3. Повышение качества методической работы с педагогическими кадрами через:

 • совершенствование профессиональной компетентности учителей по использованию технологии визуализации учебной информации в современном образовательном процессе;
 • активное участие педагогов школы в конкурсах педагогического мастерства, увеличение количества публикаций на страницах методических периодических изданий;
 • методическое сопровождение роста профессиональной компетентности учителей и их успешной аттестации.

 

Страницы истории

1956 - Год рождения

Открыта     "Волковичская средняя школа"

1982 - Школа переходит в новое здание в д.Рясна и получает название

"Ряснянская средняя шола"

2008 - 2009  - Ремонт школы

2010-2016